Qulllasiwinaka

Aka quranakax qhaysa provincia Camacho uksa tuqin utji walja kast quranaka janiw qulllirinak uñtapkitim jupanakaxa aka markan wali sum quranak uñtapxi sapa kast quranaka jupanakatakix uka quranakax wali askiwa . jihhax qhananchañaniwa kunayman kast quranaka . urqu itapallu aka urqu itapallux wali askiwa laka tijitaki almanakataki uqhamarak qhaqsutanakataki. Qhaqsutatak Qullasiñawa itapall kiyjata,jayu chhuxu uka kimsa wallxtayasaw chaxsusiña. Qachu itapallu Aka qachu itaPALLUX JANIW ANCHA ASKIKITI ARMASIYAÑATAKIKIW ASKI JISKA WAWANAKATAKI. KISWARA AKA KISWARAS WALI ASKIWA RIWMATISMUTAKI KAYU TIJITAKI ,KAYU WINTU TUKUTAKI,AMPAR TUKUTAKI AKAR UMAÑAWA WALLAQITA. QHIYA QHIYAX ASKIWA WAXTA LURAÑATAKI USUTANAKAR QULLANATAKIWALLAQITAW UMAÑA AKAX UWIJ TARJAMAWA UQHAMARAKJINCHU TAPAÑATAKI PASTAYAÑATAKI. CHILLKA CHIYAR LAWANI AKAX WALI SASKIWA JIQHAN USUTAKI QULLASIÑAWA PHUNTA WAWALLL CHILLLKAMPI UKAT QHIRIRUW KANKTAÑA INA INA UKAMPIW JIQHANIR LIPXATAYASIÑA UQHAMAW UKA USUX CHHHAQAWAYJXI.

CHILLKA JANQU LAWANI JANQU LAWANIR ASKIWA PASTAYAÑATAKI WAXTA LURAÑATAKI KUNJAMATIX SAPXIWA WALUI SUM MANQASI UTA UYWIR KUNTUR MAMANIXA .UQHAMAW YAQAWINAKAPAX