Tiwanakuxa Wuliwya jach'a markana, Chuqiyapu jach'a suyuna, Inkawi jisk'a suyuna, Tiwanaku munisipiyuna, mä nayra markawa.

Inti punku