Tayik suyu kastilla aru: Tayikistán, Asyapi jach'a marka.

Tayik suyu
Tayik suyu

Nayra sarnaqäwi trukaña

1991 mara

Uraqita trukaña

Markanaka trukaña

Nayriri Dusambe markam.

Jaqinaka trukaña

Arunaka trukaña

Irpirinaka trukaña

Jach'a markapi yuriña trukaña

Wali uñt'at chiqanaka trukaña

Aruskipäwi trukaña

Juk'amp Jach'aq'achxat yatiyäwinaka trukaña