Pillku Mayu

Pillku Mayux (qhichwa aru pillku wila, mayu jawira, "wila jawira") Wuliwya markana mä jawirawa.

Pillku Mayu, Tarija suyuna, Wuliwya markana