Pichaña (kastilla aru: Escoba), ch'illiwata lurata, q'añunaka apthapiña yä. Pichañaxa ch'illiwata juch'usa phalampi lurañawa.

Pichañanaka