Chuyma (kastilla aru: pulmón), samana apiri apsuri aycha kamana, samañataki wali wakisiri chiqa. Samaxa q'umachiriwa chuyma.

Chuymanaka