Baden-Württemberg suyu

Baden-Württemberg suyu (BW) (alimaña aru: Land Baden-Württemberg) Alimañanasuyuwa.

Baden-Württemberg
Baden-Württemberg suyu (Alimaña)

Markanaka trukaña

Irpirinaka trukaña

Wali uñt'at chiqanaka trukaña