Aliman aru; Iwrupa aru, xeramanu aru.

Aliman aru
Wikipedia
Wikipedia
Aliman aru edicion de Wikipedia, encyclopedia libre
Wiktionary
Wiktionary
Aliman aru edition of Wiktionary, the free dictionary/thesaurus